KetcauSoft

Phiên bản đầy đủ: Bài tập số 7
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nhiệm vụ của bài tập số 7
 • Xác định và khai báo tải trọng Gió (thành phần Tĩnh và Động)
Cần lưu ý khi thực hành
 • Sau khi hoàn thành xong bài tập số 6, hoàn thiện mô hình bằng cách sử dụng chức năng nhân bản (replicate) của Etabs để nhân sàn tầng 1 lên các sàn khác
 • Cần gán Diaphragm trước khi phân tích mô hình (độc lập theo các phương)
 • Cần thiết lập khối lượng tham gia dao động (Mass Source) ở chế độ From Load, và giá trị bằng: 1*TT + 0.5*HT
 • Cần chia ảo sàn trước khi phân tích nội lực (xem hướng dẫn phía dưới)
 • Cần gán liên kết ngàm cho các chân cột trước khi phân tích nội lực
 • Sử dụng phần mềm WDL để tính toán tải trọng gió. Chú ý rằng sau khi bạn import file *.mdb, bạn cần nhập các giá trị Lx và Ly lần lượt là kích thước theo phương X và Y của mặt bằng.
 • Thành phần tĩnh, và các thành phần động được khai báo với các trường hợp tải trọng khác nhau. Ví dụ theo phương X có: GTX - Gió tĩnh, GDX1 - Gió động của dạng dao động thức nhất, GDX2 - Gió động của dạng dao động thứ 2; v.v..
 • Công trình được xây dựng lại thành phố Bắc Ninh (Tên cũ theo TCVN 2737-1995 là: thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc)
Yêu cầu
 • Khai báo các trường hợp tải trọng do Gió (các thành phần Tĩnh và Động)
 • Gán các trường hợp tải trọng do Gió vào mô hình
 • Gửi file Excel xác định tải trọng gió (thành phần Tĩnh và Động), và file Etabs

Thảo luận bài tập số 7 tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=371
Hướng dẫn thiết lập chế độ chia ảo (tự động chia) sàn

Hướng dẫn chức năng Replicate để sao chép mô hình

Gán tải trọng Gió thông qua Diaphragm

Lưu ý chia ảo sàn trước khi chạy dao động

Bước 1: Chọn toàn bộ mô hình

Bước 2: Chọn menu Assign > Shell/Area > Area Object Mesh Options ..., thiết lập như hình dưới

[Image: p2013061301.png]