KetcauSoft
Bài 4: Thiết kế đài cọc sử dụng phần mềm PFD - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Các khóa học của KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Diễn đàn: Thiết kế Kết cấu sử dụng phần mềm KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=67)
+--- Chủ đề: Bài 4: Thiết kế đài cọc sử dụng phần mềm PFD (/showthread.php?tid=2542)Bài 4: Thiết kế đài cọc sử dụng phần mềm PFD - Ketcausoft Team - 02-24-2019

  • Nội dung:
1. Giới thiệu phần mềm PFD - Tính toán thiết kế Đài Cọc.
- Phần mềm PFD, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế móng cọc mới TCVN 10304:2014
- Phần mềm có thể:
+ Xác định nhanh các phương án móng cọc
+ Giảm thời gian thực hiện tính toán đài cọc

2. Quy trình sử dụng phần mềm để tính toán thiết kế Đài cọc cho 1 công trình.

3. Áp dụng thực hành tính toán tải trọng cho công trình trong khóa học.
  • Kết quả đạt được sau bài học:
1. Biết được cơ sở tính toán của phần mềm.

2. Sử dụng thành thạo phần mềm để tính toán thiết kế Đài cọc cho công trình trong khóa học và các công trình khác.
  • Tài liệu kèm theo:
1. File phần mềm PFD công trình trong khóa học: https://goo.gl/ngB5vj

2. Tài liệu tính toán khác: https://goo.gl/Nx6Y14
  • Thông tin hỗ trợ:
Người hướng dẫn: Trần Văn Hưng
Email: tranhunghau89@gmail.com
Facebook: https://goo.gl/9JBacN
Nhóm người dùng phần mềm KetcauSoft: https://goo.gl/eQDwvD
  • Video bài học: