KetcauSoft
Bài 12: Quản lý và xuất bản Hồ sơ Kết cấu - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Các khóa học của KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Diễn đàn: Thiết kế Kết cấu sử dụng phần mềm KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=67)
+--- Chủ đề: Bài 12: Quản lý và xuất bản Hồ sơ Kết cấu (/showthread.php?tid=2550)Bài 12: Quản lý và xuất bản Hồ sơ Kết cấu - Ketcausoft Team - 02-24-2019

  • Nội Dung:
1. Giới thiệu về phần mềm KCS Plotter - Quản lý hồ sơ và xuất hồ sơ Kết cấu.
- Quản lý file mở.
- Đánh số bản vẽ tự động.
- Làm danh sách bản vẽ bẳng 1 Click chuột.
- Thống kê cấu kiện.
- In ấn cả bộ hồ sơ Kết Cấu bằng 1 Click chuột
Giới thiệu một số phần mềm khác hỗ trợ việc biên tập và quản lý hồ sơ.

2. Quy trình sử dụng phần mềm KCS Plotter để quản lý hồ sơ và xuất hồ sơ.

3. Áp dụng thực hành quản lý hồ sơ và xuất hồ sơ Kết Cấu cho công trình trong khóa học.
  • Kết quả đạt được sau bài học:
1. Biết được cách sử dụng phần mềm KCS Plotter quản lý và xuất hồ sơ Kết Cấu cho công trình trong khóa học và các công trình khác.
  • Tài liệu kèm theo:
1. Bản vẽ Kết Cấu công trình thực hành: https://goo.gl/9qemBe

2. Hồ sơ kết cấu trong trình thực hành: https://goo.gl/pGGV3J
  • Thông tin hỗ trợ:
Người hướng dẫn: Trần Văn Hưng
Email: tranhunghau89@gmail.com
Facebook: https://goo.gl/9JBacN
Nhóm người dùng phần mềm KetcauSoft: https://goo.gl/eQDwvD
  • Video bài học: